DREPT COMERCIAL

Redactarea, negocierea şi asigurarea de asistenţă cu ocazia încheierii contractelor comerciale de orice fel (vânzare-cumpărare, închiriere, leasing, distribuţie, împrumut, comodat, mandat, gaj, ipotecă, cesiuni),

Consultanţă juridică şi redactarea de opinii legale cu privire la orice aspecte de drept comercial,

Reprezentarea clienţilor în litigiile comerciale, în faţa instanţelor de judecată române,

Consultanţă şi reprezentare în domeniul recuperării creanţelor comerciale,

Asistenţă şi reprezentare în relaţia cu executorii judecătoreşti, notarii publici, instituții publice sau private.

DREPT CIVIL

Asistenţă juridică în negocierea tranzacţiilor imobiliare,

Asistenţă juridică privind încheierea/executarea/modificarea/încetarea contractelor de: vânzare-cumpărare, închiriere, antrepriză, asociere în participaţiune, mandat, împrumut, întreţinere, rentă viageră etc.,

Redactarea și susținerea acțiunilor civile în fața instanțelor de judecată în diferite faze procesuale,

Executarea hotarârilor pronunţate de instanţele judecătoreşti,

Drept succesoral: consultanţă, asistenţă juridică și reprezentare în instanță.

SOCIETĂȚI COMERCIALE

Asistenţă juridică privind înfiinţarea, funcţionarea curentă, încetarea, dizolvarea, lichidarea, fuziunea, divizarea societăţilor comerciale,

Majorare sau diminuare ale capitalului social al societăţilor comerciale,

Deschiderea de sucursale, filiale, puncte de lucru, reprezentanţe,

Schimbare denumire societate, obiect de activite, sediu social,

Numire/înlocuire administratori/cenzori,

Cesiune părți sociale/acțiuni,

Majorări și reduceri de capital social,

Consultanţă juridică şi redactarea de opinii legale cu privire la orice aspecte de drept comercial,

Reprezentarea societăților comerciale în faţa instanţelor de judecată române, precum și a executorilor judecătorești, autorităților publice și private.

ASOCIAȚII ȘI FUNDAȚII

Consultanță juridică cu privire privire la constituirea și funcționarea unei asociații,

Redactare și atestare act constitutiv, statut, procese-verbale ale adunărilor generale,

Reprezentare în instanță în vederea dobândirii personalității juridice și înscrierea asociației/fundației în Registrul Special aflat la grefa judecătoriei în circumscripția căreia ONG-ul are sediul,

Reprezentare în instanță în vederea modificării actelor constitutive ale asociației/fundatiei și înscrierea modificărilor în Registrul Special aflat la grefa judecătoriei.

DREPTUL MUNCII

Consultanță juridică privind drepturile și obligațiile ce rezultă din contractele colective de muncă și din contractele individuale de muncă,

Asistență juridică și reprezentare în fața instanțelor judecătorești in litigii de muncă ale angajaților, societăților / instituțiilor angajatoare sau organizațiilor sindicale.

DREPTUL FAMILIEI

Asistență și reprezentare juridică în acțiuni de divorț, partaj, încredințare spre creștere și educare a copiilor minori,

Asistență și reprezentare în acțiuni ce vizează stabilirea filiației sau tăgăduirea paternității copilului din căsătorie sau din afara acesteia.

DREPT PENAL

Asistență juridică și reprezentare în fața organelor de urmărire penală (poliţie, parchete, a persoanelor puse sub învinuire, aflate în stare de libertate sau în stare de detenţie,

Asistenţă juridică şi reprezentare în fața instanțelor judecătorești civile şi militare de orice grad, în fond, apel, contestaţie, precum și în căi extraordinare de atac pentru persoane trimise în judecată sau aflate în cursul executării pedepsei (cereri pentru stabilirea regimului de executare, contestaţii la executare pentru computări de pedeapsă),

Asistenţă juridică şi reprezentare persoanelor fizice prejudiciate în urma săvârşirii unei infracţiuni, în vederea tragerii la răspundere penală a persoanelor responsabile şi în vederea recuperării prejudiciilor materiale sau morale create prin infracţiune.

CABINET DE AVOCAT „ANDREEA SERSEA”

Str. Zefiului, Nr. 19, Sector 2, București

+40 0773 340 401

andreea@avocat-sersea.ro

andreea.sersea@gmail.com