Site Loader
Bucuresti, Str. Zefirului, Nr. 19, Sector 2

Modalități de recuperare a creanțelor

Potrivit legii române, în cazul în care un debitor nu și-a plătit datoria până la data scadentă, creditorul său are la dispoziție atât calea amiabilă de recuperare a creanței, sau calea judiciară, în sensul că poate iniția o procedura în fața instanței pentru recuperarea creanței sale, în termenul de prescripție de trei ani.

Activitatea de recuperare creanțe presupune parcurgerea a două etape:

I. AMIABILĂ (EXTRAJUDICIARĂ), care presupune contactarea debitorului pentru a negocia și a stabili termene de plată insistând pe cât posibil pe varianta recuperării amiabile și notificarea scrisă adresată acestuia, prin care îi vor fi aduse la cunoștință cu titlu ultimativ, datoria restantă, acțiunile juridice care urmează să fie demarate, precum și costurile aferente acestora.

II. PROCEDURA JUDICIARĂ DE RECUPERARE

Această procedură va fi demarată în cazul în care încercările amiabile de recuperarea amibială a datoriei rămân fără niciun efect.

Potrivit legislației române, există mai multe proceduri ce pot fi inițiate în fața instanței de judecată, împotriva debitorului:

  1. Procedura cererii cu valoare redusă

Această procedură este reglementată de Codul de procedură civilă prin art. 1025 și urm. și este o procedură specială de recuperare creanțe, mai rapidă, derogatorie de la dreptul comun, pe care un creditor o poate demara pentru a își recupera creanța sa, în cazul în care debitorul său nu și-a plătit datoria până la data scadentă.
Ea se aplică pentru solutionarea cererilor al căror obiect are o valoare de până la 10.000 lei inclusiv.
Important de menționat este faptul ca această procedură specială are un caracter facultativ, reclamantul putând alege această procedură sau cea de drept comun.

Condiția esențială este ca cererea să aibă valoarea de cel mult 10.000 de lei (aprox 2.000 euro), fără a se lua în considerare dobânzile, cheltuielile de judecată și alte venituri accesorii. Dacă aceasta condiție nu este îndeplinită, se va aplica procedura de drept comun.

Procedura cererii cu valoare redusă este declanșată prin depunerea la instanța competentă a formularului de cerere completat, alături de copiile înscrisurilor de care reclamantul înțelege să se folosească pentru a-și dovedi creanța.
Tot în scopul de a înlesni activitatea instanțelor, procedura cererii cu valoare redusă este, în principiu, scrisă.

Mai multe detalii despre cererea cu valoare redusă puteți găsi aici.

  • Procedura somației de plată

Această se aplică creanțelor certe, lichide și exigibile constând în obligații de plată a unor sume de bani care rezultă dintr-un contract civil, inclusiv din cele încheiate între un profesionist și o autoritate contractantă, constatat printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris, însușit de părți prin semnătură ori în alt mod admis de lege.

Procedura somaţiei este o procedură specială si urgentă, ce poate fi utilizată numai pentru recuperarea creanţelor reprezentând sume de bani, rezultând din contracte sau din orice alte înscrisuri, semnate de ambele părti.

În acest caz nu există o limită maximă a valorii creanței, astfel cum există în cazul cererii cu valoare redusă.

Creditorul îi va comunica debitorului, prin intermediul executorului judecătoresc sau prin scrisoare recomandată, cu conținut declarat și confirmare de primire, o somație, prin care îi va pune în vedere să plătească suma datorată în termen de 15 zile de la primirea acesteia.

Dacă debitorul nu plătește în termenul prevăzut mai sus, creditorul poate introduce cererea privind ordonanța de plată la instanța competentă pentru judecarea fondului cauzei în primă instanță.

La cerere se anexează înscrisurile ce atestă cuantumul sumei datorate și orice alte înscrisuri doveditoare ale acesteia și dovada comunicării somației.

Creditorul îi va comunica debitorului, prin intermediul executorului judecătoresc sau prin scrisoare recomandată, cu conținut declarat și confirmare de primire, o somație, prin care îi va pune în vedere să plătească suma datorată în termen de 15 zile de la primirea acesteia.

Pe lângă suma datorată, creditorul poate pretinde dobânzi penalizatoare pentru întârziere și daune-interese suplimentare pentru toate cheltuielile făcute pentru recuperarea sumelor ca urmare a neexecutării la timp a obligațiilor de către debitor.

Pentru soluționarea cererii, judecătorul dispune citarea părților, potrivit dispozițiilor referitoare la pricinile urgente, pentru explicații și lămuriri, precum și pentru a stărui în efectuarea plății sumei datorate de debitor ori pentru a se ajunge la o înțelegere a părților asupra modalităților de plată.

În cazul în care instanța, ca urmare a verificării cererii pe baza înscrisurilor depuse, precum și a declarațiilor părților, constată că pretențiile creditorului sunt întemeiate, va emite o ordonanță de plată, în care se precizează suma și termenul de plată.

  • Procedura de drept comun

Aceasta se aplică mai ales în situația în care creditorul nu are un contract încheiat cu debitorul său, sau un alt înscris însușit de părți prin semnătură ori în alt mod admis de lege (ex factură fiscală).

Presupune introducerea unei cereri de chemare în judecată la instanța competentă, în urma căreia ambele părți vor fi citate.

Un avantaj al acestei proceduri ar fi posibilitatea de a utiliza și alte dovezi, pe lângă documentele oficiale: o expertiză, interogarea debitorului, chemarea unor martori.

În cadrul procedurii de drept comun, va trebui sa achitată taxa judiciară de timbru, valoarea acesteia fiind calculată în funcție de valoare cererii, durata de soluționare fiind îndelungată, aspecte care pot constitui un dezavantaj față de celelalte proceduri deja expuse.

Post Author: admin

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *