Site Loader
Bucuresti, Str. Zefirului, Nr. 19, Sector 2

În Monitorul Oficial nr. 1166 din 2 decembrie 2020 a fost publicată Legea nr. 276/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii.

Cele mai importante modificări și completări vizează următoarele aspecte:

1. în vederea dobândirii personalităţii juridice, actele constitutive şi a celor modificatoare ale ONG-urilor se vor putea depune la judecătorie ca înscris sub semnatură privată, cu excepţia cazului în care patrimoniul iniţial cuprinde imobile, pentru care va fi necesară forma autentică notarială;

2. se înlocuieşte denumirea de act constitutiv cu denumirea de „statut”, însă acesta din urmă va cuprinde şi informaţiile care până acum se regăseau în actul constitutiv, precum datele de identificare, scopul și obiectivele fundației, denumirea fundației, sediul fundației, durata de funcționare a fundației, componenţa organelor de conducere, administrare și control ale fundației etc. Pe lângă acestea, noua reglementare modifică art. 6 şi art. 16 din OG nr. 26/2000 şi instituie obligaţia furnizării şi a următoarelor informaţii:
– categoriile de resurse patrimoniale ale fundației;
– atribuțiile organelor de conducere, administrare și control ale asociației;
– procedura de desemnare și de modificare a componenţei organelor de conducere, administrare și control, pe parcursul existenței fundației (în cazul fondatorilor care încheie statutul fundației);
– destinația bunurilor, în cazul dizolvării fundației.

3. a fost eliminată valoarea minimă obligatorie a patrimoniului iniţial al unei asociaţii (faţă de reglementarea anterioară, care prevedea valoarea minimă de 200 RON);

4. a fost eliminată obligaţia dovedirii unui patrimoniu iniţial la judecătorie. Potrivit noii reglementări, nu mai este necesară depunerea niciunui act justificativ în acest sens;

5. în cazul în care asociaţia este formată numai din persoane fizice şi nu există „beneficiari reali” în afara membrilor asociaţiei, nu mai trebuie depusă declaraţia privind „beneficiarul real”;

6. a fost eliminată obligaţia includerii în denumire a termenului „asociaţie”, precum şi a traducerii în limba română atunci cand denumirea în integralitate sau unii termeni din denumire sunt într-o limbă străină. Excepţie: doar la cererea către Ministerul Justiţiei de acordare a dovezii disponibilităţii denumirii se anexează traducerea legalizată a denumirii propuse, când aceasta este într-o limbă străină;

7. nu mai este necesar avizul asociaţiei de proprietari privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, atunci când persoana împuternicită declară pe propria răspundere faptul că asociaţia nu va desfăşura activitate la sediul ales;

8. dacă la constituirea asociaţiei participă şi o persoană juridică, cu privire la aceasta cererea de înscriere va fi însoţită doar de următoarele documente:
a) extras oficial de la registrul autorităţii relevante la care este înregistrată, care să ateste forma persoanei juridice şi reprezentanţii acesteia;
b) în cazul în care statutul asociaţiei este semnat de o altă persoană decât reprezentanţii prevăzuţi în documentul de la lit. a), hotărârea organelor de conducere ale persoanei juridice fondatoare în sensul înfiinţării asociaţiei şi desemnării persoanei pentru a o reprezenta în cadrul asociaţiei;
c) cazier fiscal al persoanei juridice fondatoare, caz în care nu este necesară depunerea unui cazier fiscal şi de către persoana fizică reprezentant al persoanei juridice.

9. numărul minim de membri pentru constituirea unei filiale a unei asocaţii a fost redus la 2 persoane (faţă de 3 persoane, cum prevedea reglementarea anterioară);

10. a fost reglementată expres desfăşurarea şedinţelor Adunării Generale, regimul juridic al hotărârilor luate de Adunarea Generală, precum şi instituirea unor reguli noi pentru Consiliului director (pct. 15-19 din Legea nr. 276/2020, care modifică art. 23 alin. 1 şi 2, art. 24 alin. 1 şi 3, art. 25, art. 27 alin. 1 şi art. 29 alin. 3 şi 4 din OG nr. 26/2000).

Legea a intrat în vigoare la data de 5 decembrie 2020.

Post Author: admin